แผนผังเว็บไซต์
บ้านเรือนกระจก บ้านกระจก ห้องกระจก

บ้านเรือนกระจก หรือ Conservatory เดิมมีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาลี โดยส่วนแรกคำว่า “Conservato” มีความหมายว่า “เก็บรักษา” และส่วนที่สอง “Ory” เป็นภาษาลาตินมีความหมายว่า “พื้นที่” เมื่อนำมารวมกันจะได้ความหมายว่า เพื่อใช้ในการเก็บรักษา โดยในอดีต บ้านเรือนกระจก ถูกก่อสร้างขึ้นมาเพื่อการเก็บรักษาพืชพรรณให้พ้นจากสภาพอากาศหนาวจากภายนอก ในปัจจุบัน คำว่า Conservatory House ได้กลายศัพท์มาเป็นคำว่า Glass House และ Green House ตามลำดับ

ประวัติของบ้านเรือนกระจก หลังแรกในโลก ย้อนกลับไปในยุคโรมันซึ่งพยายามจะทำโครงสร้างที่สามารถให้แสงแดดเข้ามาภายใน และสามารถกันความเย็นได้ในคราวเดียวกัน โครงสร้างลักษณะนี้ได้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกจากแผ่นไมก้า (Mica) ไม่ได้ใช้ กระจก อย่างในปัจจุบัน เรือน กระจก หลังแรกได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี คศ. 1600 แต่การออกแบบจะแตกต่างจาก เรือนกระจก สมัยใหม่เป็นอย่างมาก ในยุคแรก โครงสร้าง เรือนกระจก เป็นโครงสร้างที่แปลกตากว่าที่เราพบเห็นกันในปัจจุบัน ทั้งยังเ